หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำลทุ่งแค้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 

             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
เรื่อง  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำลทุ่งแค้ว
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
****************************
            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดในรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศกำหนด พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว ให้ผู้เสียภาษีทราบแล้ว นั้น  
           อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  และอาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๒๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว จึงขอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลทุ่งแค้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งแค้ว ทราบต่อไป
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

                                        (นายปริญญา  เทียมแสน)
                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16.02 น. โดย คุณ สุภาพรรณ คำผัด

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10