หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 

 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  
 

      อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๓๐   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และติดประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่   วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)  ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ /    ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลทุ่งแค้ว ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
  อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและ       สิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน                ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ในวันและเวลาราชการ     นับแต่วันที่ได้รับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)  เพื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                           ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 10.44 น. โดย คุณ สุภาพรรณ คำผัด

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10