หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3 ช คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะ และดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้ถุงพลาสติก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะ และดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จึงกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้เป็น “จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)” เพื่อให้สอดคล้องกับเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging cities)   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะของตำบลทุ่งแค้วให้บรรลุตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว จึงประกาศนโยบายและมาตรการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว จัดให้เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% โดยห้าม ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และบุคคลใด นำภาชนะโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใช้ในเขตพื้นที่หน่วยงานโดยเด็ดขาด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ โดยให้ใช้จาน ชาม บรรจุอาหาร หรือเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ   หรือวัสดุทดแทนที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว ชานอ้อย มัน สำปะหลัง กล่องกระดาษ กล่องพลาสติกชีวภาพ หรือทดแทนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. เป็นต้น
3. ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้วทุกคน ลด ละ เลิกการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้โฟม ด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ซื้ออาหารประเภทที่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (Say No To Foam)
4. หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ห้ามใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ในการนี้ ขอให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 17.08 น. โดย Admin

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10