หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว จึงมีนโยบายลด ละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อให้องค์กร“ปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100%” เนื่องจากการนำโฟมไปบรรจุอาหารจะมีสารพิษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนสู่อาหาร  ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยต่อผู้บริโภค และขยะมูลฝอยประเภทกล่องโฟม ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี จึงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จากการแพร่กระจายของสารเคมีจากกล่องโฟมสู่สภาพแวดล้อม
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานส่วนตำบล ประชาชนทั่วไป และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. รณรงค์ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   ทุ่งแค้ว ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการใช้โฟมในการทำกิจกรรมอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
2. รณรงค์ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว รับผิดชอบ ลด ละเลิกการใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหารหรือจัดสถานที่ปลอดโฟม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติหรือผลิภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและลดปริมาณขยะมูลฝอย
4. ส่งเสริมประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้โฟม ตามแนวทาง ดังนี้
   4.1  ใช้ถุงผ้า  ตะกร้า หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทนไปซื้อของจ่ายตลาด
     4.2  งดรับถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็นใส่สิ่งของจากผู้ขาย  และผู้ขายงดใส่ถุงพลาสติก
            ที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ซื้อ
    4.3  กรณีมีการจัดงาน เช่น  งานบวช  งานขึ้นบ้านใหม่  งานแต่งงาน งานศพ  เป็นต้น  
            ใช้กระติ๊บใส่ข้าวแทนถุงพาสติก  หรือใช้ใบตอง วัสดุจากธรรมชาติห่อข้าวแทนใส่
            ถุงพลาสติก
     4.4  ร้านขายอาหารตามสั่งในพื้นที่ตำบลทุ่งแค้ว เช่น งดใช้กล่องโฟมที่ไม่ย่อยสลาย
            ในการบรรจุอาหาร และใช้กล่องโฟมที่ย่อยสลายได้ง่ายบรรจุอาหาร  และขอความ
            ร่วมมือนำปิ่นโต หรือภาชนะไปใส่อาหารเอง
     4.5. ร้านขายขนมจีน ข้าวเหนียวในพื้นที่ ใช้ใบตองห่อขมมจีนแทนใส่ถุงพลาสติก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 17.04 น. โดย Admin

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10