หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
พร0023.5/ว557 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว4390 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว558- รายงานความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว4379 ]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว4378 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2561  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว556 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว4369 แจ้งรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่้นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และนายก อบต.เหมืองหม้อ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว554 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว4371 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว4343 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 9/2562 เดือนมิถุนายน 2562  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว555 สตง.ลำปาง ประชุม ปิดตรวจ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4341 การจัดสรรงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษา ประจำไตรมาส 1  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4333 ปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว553 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GPแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/13851 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็๋นชอบจากสำนักงานงบประมาณ  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว4279 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4285 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4292 การสำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว488 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว487 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลดพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตุงาน ฯ  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 560
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10