หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ความเป็นมาของชื่อบ้าน คำว่า “ทุ่งแค้ว” แปลว่า “แคบ” เรียกตามลักษณะและภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบ แคบ ๆ และยาวตามลำน้ำยม อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับเนินเขาเตี้ย ๆ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม การตั้งหลักฐานของ หมู่บ้านตามที่ได้ค้นคว้าและสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น พอที่จะรวบรวมได้
 
ตำบลทุ่งแค้ว เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ต่อมาแยกไปขึ้นกับอำเภอร้องกวาง และ มาขึ้นปกครองกับอำเภอหนองม่วงไข่ในปัจจุบัน โดยเดิมเป็นตำบลวังหลวง หมู่บ้านทุ่งแค้ว ใน ปี พ.ศ. 2536 กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลทุ่งแค้ว และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหนองม่วงไข่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ประมาณ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งแค้ว จำนวน 35,875 ไร่ หรือประมาณ 58.50 ตร.กม.
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง  
 
 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหนองม่วงไข่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอ
หนองม่วงไข่ ประมาณ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งแค้ว จำนวน 35,875 ไร่ หรือประมาณ 58.50 ตร.กม.
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ